INTEGREERITUD TEHNOLOOGIAD JA KÄSITÖÖ

PUUTERAAMATUD


Kellele puuteraamatute loomise teema huvi pakub ja kes sooviks edaspidi ka ise midagi meisterdada, leiab nii esmased juhised kui virtuaalse koolituse MENÜÜ valikutest.

Puuteraamat erivajadustega lastele

Tekst ja pilt  taktiilsetes raamatutes – kätega tunnetatav maailmapilt

Me elame piltide maailmas, maast madalast õpime tunnetama ümbritsevat kui visualiseerivaid pilte. Muinasjutud, jutustused, pärimuslood ja pildiraama-tud aitavad lapsel mõista enda ümber toimuvat ning aitavad kaasa keele arengule. Nägijatele on kõik see väga loomulik ning „tekst ja pilt” sulanduvad kiiresti mõistmiseks, millele aitavad tublisti kaasa kaunid illustratsioonid jutu-raamatutes, õpikutes. Nägemispuudega lastel on ümbritseva mõistmine komplitseeritum ja tavaraamatud nö „kättesaamatud”.

Puute- ehk taktiilsed raamatud on pimeda lapse pildiraamatud, mille abil saab temagi luua kätega visualiseeritud maailma. Taktiilse vaatlemise all mõiste-takse sageli puudutus- ja tundeaistinguid ehk puudutamist ja kogemist. Tak-tiilsed raamatud on mõeldud pimeda lapse ja nägija ühisteks lugemishetke-teks, ehkki need raamatud ei esita „päris” tegelikkust. Pilt püüab tegelikkust edastada, kuid ei ole tavaliselt „õige”. Näiteks pildil kombatav auto ei ole ju see auto, kuhu me saame sisse istuda. Pime laps vajab väga palju juhenda-mist, kuidas kombatavatel piltidel olevat „päris eluga” siduda. Kuid sellistest piltidest teksti ja juhendamise toel on neile palju rõõmu, sest läbi kompimise saadakse ümbritsevast teada midagi uut. Kombatavate raamatute valmistaja-te eesmärk – kõik kasutatavad materjalid ja kujundid peaksid olema võimali-kult sarnased reaalses elus esinevale, et pimedal lapsel tekiksid õiged visioonid ümbritsevast.

Nii nägijast kui pimeda lapse arengutase mõjutab seda, millised raamatud neile meeldivad. Mida noorem on laps, seda vähem teksti peaks neile mõel-dud raamatutes olema ja seda lakoonilisemad ka esitatavad illustratsioonid. Pimeda lapse vaatenurgast on tähtis, et katsutav pilt tekitaks mõtteid, uudis-himu, aistinguid.

Kui laps õpib rääkima, lisanduvad puuteraamatutesse tekstid. Pildilise poole pealt muutuvad olulisemaks erinevate materjalide varieeruvus, taustad, võimalik helilisus, aroomid.

Kooliealiste laste raamatud muutuvad nüansirikkamaks. Tekst jutustab lugu-sid, pakkudes rohkem mõtteainest ja pilt toetab meeltemaailma. Samas ei peaks detailirohkusega üle pakkuma, sest see väsitab kiiremini ning huvi lan-geb. Ka kooliealiste laste raamatutes on oluline, et esitatav oleks võimalikult reaalne – näiteks loomadel peaksid olema kombatavad kõik jalad, kõrvad jmt. Tekstiline pool peab olema väga hästi läbi mõeldud, sest kui laps ei ole kuna-gi midagi silmadega näinud, siis nägijatele kõige tavalisemadki sõnad-tähen-dused võivad neile arusaamatusi tekitada. Näiteks kuidas seletaksite pimeda-le – sale tüdruk. Mida tähendab sale või paks?  

Kokkuvõtvalt – pimedatele mõeldud taktiilsete raamatute tekste toetavate 3D piltidega tekib käte abiga ettekujutus ruumilisest olemisest, areneb fantaasia, saadakse aistingud materjalidest – soe, külm, pehme jne. Käelised oskused on osa inimese intelligentsusest, head käelised oskused aitavad asjadest aru saada ja neid asju ning ümbritsevat mõista.